ADRES KAYIT YÖNETMELİĞİ

Yazdır
Kategori: Mevzuat
Yayınlanma: 15 Mart 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 3510

ADRES KAYIT YÖNETMELİĞİ

Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanı oluşturulacak.
Adres Kayıt Yönetmeliği Resmi Gazetede 15.12.2006 tarihinde yayınlandı.

Yönetmelik 15 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanı oluşturulacak. “Adres Kayıt Yönetmeliği”, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de 6 ay süreyle ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanlığı (Bakanlık) aile kütüklerinde bulunması gereken yerleşim yeri ve diğer adreslere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutacak.

“Yerleşim yeri”ni, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olarak tanımlayan yönetmeliğe göre, kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamayacak. Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde ”diğer adres” olarak tutulacak.

Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının tutulmasında da adres beyan formu kullanılacak. Formda adres bilgileri olarak yaşanılan ülkenin ve şehrin adına ilişkin bölümler doldurulacak.

Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kişilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı esas alınacak. Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen yapılacak. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılacak.

DEĞİŞİKLİK 20 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar 20 iş günü içinde, yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan formu ile 10 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlü olacak.

Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri, sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, 20 iş günü içinde muhtarlara bildirecek.

Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda; bunun mümkün olmaması halinde posta ile yapılabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (Genel Müdürlük) elektronik ortamda yapılacak bildirimler de adres beyan formu doldurularak yapılacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından adrese ilişkin bildirimler dış temsilciliklere, dış temsilcilik bulunmaması halinde kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile yapılacak.

Yazlık ve kışlık konut gibi ikinci ve üçüncü diğer adreslerin kimlik paylaşım sisteminde yer almaması, kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.

Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemeyecek.

Talep halinde, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilecek.

Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliğine ilişkin listeler muhtarlıklara bildirilecek. Teknik alt yapısı uygun olan muhtarlıklar listeye ilişkin bilgileri Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alabilecek.

Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim edecek.

BEYANDA BULUNMAYANA PARA CEZASI

Muhtarlarca gönderilen listeler üzerinde yapılan incelemede; yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilecek. Kişinin süresi içerisinde beyanda bulunmadığının tespit edilmesi halinde hakkında idari para cezası uygulanacak.

Adres bilgisini; İçişleri Bakanlığı, kurumlar ve kaydın sahipleri almaya yetkili olacak. Milli güvenlik ve kamu düzenini gerektiren durumlarda yerleşim yeri ve diğer adreslerin verilmesi hususu Bakanlık tarafından belirlenecek. Kurumlar ve diğer kişiler, iş ve işlemlerinde MERNİS veri tabanındaki adres bilgilerini esas alacaklar.

İlgili kurum, hizmet sunumunda Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine göre işlem tesis edecek. Kişinin beyan ettiği adresle Kimlik Paylaşımı Sistemindeki adresin farklı olması durumunda; mevzuatın engel teşkil etmemesi halinde, kişiye adres beyan formu doldurtularak hizmet sunumu gerçekleştirilecek.

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler takip eden 10 iş günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenecek. Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahalli adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederek ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere değişikliği takip eden 10 iş günü içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderecek. Kişilerin adres bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu bulunmayacak.

İl özel idareleri ve belediyelere verilecek olan erişim yetkisi ilgililerin kendi sorumluluk alanları ile sınırlı olacak. Erişim yetkisi; ulusal adres veri tabanındaki bilgileri görme, ekleme, çıkarma ve değiştirmeyi kapsayacak.

Bildirilen bu adresin gerçeğe aykırı yerleşim yeri olması halinde ilgili nüfus müdürlüğünce 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Yerleşim yeri adresi veya diğer adresleri değişen kişilerin beyan ettiği önceki adresleri elektronik ortamda 10 yıl süreyle saklandıktan sonra silinecek. Ancak kişinin kaydındaki son yerleşim yeri adresi muhafaza edilecek.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Sistemin işletilmesinde ve sistemden yararlanmada kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınacak.

Yerleşim yeri ve diğer adreslere ilişkin formlar nüfus müdürlükleri ile kurumlardan, köy ve mahalle muhtarlıklarından veya Genel Müdürlüğün internet adresinden temin edilebilecek. Standartlara uygun olmak şartı ile özel kuruluşlar tarafından da bastırılıp, dağıtımı yapılabilecek.

Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri adresinin bildirimine ilişkin adres beyan formları taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra imha edilecek.

15 AĞUSTOS 2007

Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne verilen adres beyan formu işlem anında, diğer kurumlarca düzenlenerek gönderilen adres beyan formu ise nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren 7 gün içinde aile kütüklerine tescil edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumunca ulusal adres veri tabanının alt yapı çalışmaları tamamlanarak veri tabanı kurulduktan sonra devir işlemleri gerçekleştirilecek.

Adresle ilgili idari birimlere göre genel uygulamaya geçiş tarihi Bakanlıkça belirlenerek, ilan edilecek. İl ve ilçelerde genel uygulamaya geçiş tarihinin duyurulmasıyla ilgili olarak valiler, kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri her türlü tedbiri alacak.

Yönetmelik 15 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girecek.

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
945111
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
191
768
856501
3539
14080
945111

Your IP: 3.233.217.106
2022-08-17 23:33
Google AdSense 2