BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

Yazdır
Kategori: Mevzuat
Yayınlanma: 15 Mart 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 2779

 

Bu Yönetmelik, 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak


Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji  tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. 

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla

yükümlüdürler.
Dayanak  
Madde 2 - Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları

Isı Bölgeleri 
Madde 3 - Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler (EK: 1-A)'daki listede ve (EK: 1-B)'de harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir. Listede yer  almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır.

Birinci bölgede yapılacak binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır.   

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı  
Madde 4 - Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)'de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini  aşmamalıdır.

Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci 

Madde 5 - Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825'den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ile pencere ve dış kapıların ısıl geçirgenlik katsayıları TS  2164'den alınacaktır.

Zemine Oturan Döşemenin Isıl Geçirgenlik Katsayısı  
Madde 6 - Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerindeki toprağa oturan döşemeler için alınacak Ut değeri, standardta tavsiye edilen Ut değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir.  

Proje Zorunluluğu 
Madde 7 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı  yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir. 

Özel Durum 
Madde 8 - Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve  mezralarda yaptıracağı iki kata kadar olan ve ısıtılan toplam döşeme alanı 100 m²'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb. hariç) yeni binalar ile, bu alanlardaki mevcut binalarda; 

a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, (Tablo 2)'de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması,

b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının % 12'sine eşit veya daha küçük olması, 

c) Bu şartları sağlayan konstrüksiyon ve detayların mimari projede gösterilmesi ve makina tesisat raporunda belirtilmesi,

halinde 7 nci maddede belirtilen ısı yalıtımı projesi yapılması şartı aranmaz. Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterli olur. Ancak, herhangi bir "U" değerinin (Tablo 2)de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır.   

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825'de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır.   

Projede Bulunması İstenilen Bilgiler  
Madde 9 - Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır. 

a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de  verilen "binanın özgül ısı kaybı" ve "yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), (Tablo 1)'de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Q') formülünden elde edilecek sınır değerden büyük olmadığı  gösterilmelidir. 

b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesap-lamalarda binalardaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K'den  daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi  ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri proje üzerinde  gösterilmelidir. 

c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/ döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilmelidir.

d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilmelidir. 

e) Havalandırma tipi belirtilmelidir.   

f) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek  yoğuşma TS 825 EK 6'da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir.

g) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl  ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır.  

h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve  eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.  

ı) Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik  duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.

i) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825'e uyulacaktır. 

Isı Yalıtımı Prensip Detayları   
Madde 10 - Isı yalıtımı prensip detayları EK: 2/1-24'de verilmiştir. 

a) Detaylar ısı yalıtımı projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunan malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir.   

c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir. Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır.   

d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.   

Mimari Uygulama Projesi   
Madde 11 - Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımı  projesindeki malzemelere ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme- duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir.   

 
 Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi   
 Madde 12 - (Tablo 3)'de örneği verilen "ısı ihtiyacı kimlik belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan  sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine asılmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları
Kazan Daireleri, Bacalar  
Madde 13 - Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur.

A) Kazan daireleri:

a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. 

b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan iki adet kapısı olacak şekilde  düzenlenmelidir. 

c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direkt merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı, bu odanın  kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır. 

d) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım-onarım  ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır.

e) Kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın temini ve egzost havasının atılabilmesi için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlemin sağlıklı olması için kuranglez yapılmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma imkanı da sağlanmış olacaktır.  

f) Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada  bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12'si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.

g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.  

h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin % 50'sinden az olmamak üzere 50 kW'a (43 000 kCal/h) kadar 300 cm², sonraki her kW için 2.5 cm² ilave edilerek bulunan değerde,  egzost baca kesiti ise duman bacası kesitinin % 25'i kadar olmalıdır.

ı) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır. Bu durumda;

1 - Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her Kw'ı için 0.5 m3/h olmalıdır. 

2 - Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;

Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

3 - Katı yakıtlılarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. 

4 - Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılacaktır. Sadece emiş veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç  oluşacağından bu tür sistem uygulanmaz.  

i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır.  

k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya  karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır. 

l) Kazan dairesinin yüksekliği TS 2192'ye göre hesaplanmalıdır. 

m) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanmalıdır.  

n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli  tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;

1- Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m²)  

2- Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.  

3-   Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde  düzenlenmelidir. 

4 - Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir. 

5 - Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.  

B) Bacalar:

a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır. Ancak gaz  yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. 

b) Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka  cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.   

c) Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina  dışında yapılması gerekirse soğumaması için yeterli ısı yalıtımı ve dış  koruması yapılmalıdır.

d) Katı ve sıvı yakıtlı tesis bacaları dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.   

e) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.  

f) Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni  yapılmalıdır. 

g) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis  edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır.

h) Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.   

ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak izole edilmelidir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4'ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direkt ve % 5'lik yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45°'lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90°'lik dirsek kesinlikle  kullanılmamalıdır. 

i) Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri  kullanılmalıdır. 

k) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.  

l) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır. 

Radyatörler
Madde 14 - Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır. 

Otomatik Kontrol
Madde 15 - Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu  
Madde 16 - Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri  (lamda h) TS 825'de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait (lamda h) ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtımı projesinde alınan (lamda h) değerine uygunluğu, gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidir. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak ısıl iletkenlik  hesap değerleri TS 825 EK-5'deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda TS 825 EK-5'deki (lamda h) değerleri kullanılmalıdır.

Isı Yalıtımı Denetimi

Madde 17 - İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir. 

Yürürlükten Kaldırma 
Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16.01.1985 tarihli ve  18637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 - 14.06.2000 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz. 

Yürürlük 
Madde 19 - Bu Yönetmelik 14.06.2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme  
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

Tablo - 1
Bölgelere göre Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak yıllık ısıtma enerjisi
(Q') ihtiyacı sınır değerleri
1. Bölge
        AN ile ilişkili  Q' = 46,62 A/V + 17,38            [Kwh/m²]
        Vbrüt ile ilişkili Q' = 14,92 A/V +  5,56           [kwh/m3]
2. Bölge
        AN ile ilişkili  Q' = 68,59 A/V + 32,30            [kwh/m²]
        Vbrüt ile ilişkili Q' = 21,95 A/V + 10,34          [kwh/m3]
3. Bölge
        AN ile ilişkili  Q' = 67,29 A/V + 50,16            [kwh/m²]
        Vbrüt ile ilişkili Q' = 21,74 A/V + 16,05          [kwh/m3]
4. Bölge
        AN ile ilişkili  Q' = 82,81 A/V + 87,70            [kwh/m²]
        Vbrüt ile ilişkili Q' = 26,50 A/V + 28,06          [kwh/m3]

Tablo-2

Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları (U değerleri)
 
(*): Up olarak verilen ısı iletim katsayıları tabloda bir cam türü için  verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısı iletim katsayıları TS 2164'den alınarak hesaba katılır.   

Tablo 3
  ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ
Ada/Parsel ......................:  
Binanın tanımı ..................:
Cadde ve bina numarası ..........:
Semt/İlçe/İl ....................:  
Kullanılacak yakıt türü .........:  
  Müsaade edilen maksimum
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
Hesaplanan
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
Atop  = ........ m²
Vbrüt = ........ m3
A/V = ...........m-1
An  = ........ m²
Ql = .................... kWh/m3
veya  veya
Ql = .................... kWh/m2
Qyıl = ....... kWh/m3
veya  veya
Qyıl = ....... kWh/m²
Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek   yakıt miktarı [kg, m3] 
860 x Qyıl/ (Yakıtın kalorifik değeri x Sistem verimi)  [Kcal/(kg, m3] = .......... [kg veya m3] yakıt  
Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın  TS 825'deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik gösterebilecek olan bu  değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir. 
Atop : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre  bulunur. Birimi "m²"dir.   
Vbrüt: Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi "m3"tür.
A/V  : Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi "m-1"dir.  
Ql : A/V oranına bağlı olarak müsaade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır. Birimi KWh/m², kWh/m3"tür.

Qyıl : Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı.  Birimi "kWh/m², kWh/m3"tür.  
An : Binanın net kullanım alanıdır. (An = 0.32 x Vbrüt formülü ile hesaplanır).

Binanın enerji verimliliği indeksi

P    C Tipi Bina
Normal enerji verimli bina
P         B Tipi Bina
İyi enerji verimli bina
P         A Tipi Bina
Süper enerji verimli bina
Not: Qyıl <= 0.99 x Ql ise C tipi bina   
   Qyıl <= 0.90 x Ql ise B tipi bina   
          Qyıl <= 0.80 x Ql ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir.
Düzenleyenler
ONAY
Adı Soyadı, Ünvanı ..........................
..........................
İmza
Adı Soyadı, Ünvanı
..........................
..........................
İmza
 
           
EK: 1-A
İllere Göre Derece Gün Bölgeleri
1.        Bölge Derece Gün İlleri
ADANA                        AYDIN                          İÇEL                             OSMANİYE
ANTALYA                   HATAY                         İZMİR                          
İli 2. Bölgede olupta kendisi 1. Bölgede olan Belediyeler
AYVALIK (Balıkesir)    Dalaman (Muğla)           FETHİYE (Muğla)         KÖYCEĞİZ (Muğla)

BODRUM (Muğla)         DATÇA (Muğla)            GÖKOVA (Muğla)         MARMARİS (Muğla)
MİLAS (Muğla)
2.        Bölge Derece Gün İlleri
ADAPAZARI       ÇANAKKALE         İSTANBUL                      ORDU               TEKİRDAĞ
ADIYAMAN        DENİZLİ                 KAHRAMANMARAŞ      RİZE                 TRABZON
AMASYA             DİYARBAKIR         KİLİS                               SAMSUN           YALOVA
BALIKESİR         DÜZCE                   KOCAELİ                        SİİRT                ZONGULDAK
BARTIN              EDİRNE                  MANİSA                          SİNOP
BATMAN            GAZİANTEP          MARDİN                          ŞANLIURFA
BURSA                 GİRESUN                MUĞLA                           ŞIRNAK
İli 3. Bölgede olupta kendisi  2. Bölgede olan Belediyeler

HOPA (Artvin)    ARHAVİ (Artvin)

İli 4. Bölgede olupta kendisi    2. Bölgede olan Belediyeler  

ABANA (Kastamonu)    BOZKURT (Kastamonu)                  ÇATALZEYTİN (Kastamonu)

İNEBOLU (Kastamonu)                       CİDE (Kastamonu)                                    DOĞANYURT (Kastamonu)
3. Bölge Derece Gün İlleri
AFYON             BURDUR                KARABÜK                       MALATYA
AKSARAY        ÇANKIRI                KARAMAN                      NEVŞEHİR
ANKARA          ÇORUM                  KIRIKKALE                     NİĞDE
ARTVİN           ELAZIĞ                  KIRKLARELİ                   TOKAT
BİLECİK           ESKİŞEHİR             KIRŞEHİR                        TUNCELİ
BİNGÖL            IĞDIR                     KONYA                            UŞAK 
BOLU               ISPARTA                KÜTAHYA  
İli 1. Bölgede olupta kendisi  3. Bölgede olan Belediyeler  

POZANTI (Adana)        KORKUTELİ (Antalya) 
İli 2. Bölgede olupta kendisi  3. Bölgede olan Belediyeler

MERZİFON (Amasya)  DURSUNBEY (Balıkesir)        ULUS (Bartın) 

İli 4. Bölgede olupta kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler 

TOSYA (Kastamonu)

4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ
AĞRI               ERZURUM              KAYSERİ  
ARDAHAN     GÜMÜŞHANE         MUŞ 
BAYBURT      HAKKARİ               SİVAS 
BİTLİS            KARS                      VAN
ERZİNCAN     KASTAMONU        YOZGAT 
İli 2. Bölgede olupta kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler 

KELES (Bursa)    ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun)  ELBİSTAN (K.Maraş) MESUDİYE (Ordu)

ULUDAĞ (Bursa) AFŞİN (K.Maraş)                       GÖKSUN (K.Maraş)

İli 3. Bölgede olupta kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler 

KIĞI (Bingöl)      PÜLÜMÜR (Tunceli)             SOLHAN (Bingöl) 
 
 
 
Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
945086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
191
743
856501
3514
14080
945086

Your IP: 3.233.217.106
2022-08-17 22:03
Google AdSense 2